2018./2019.m.g.

Balvu Mūzikas skolai – 60

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

2. marta pievakarē Balvu muižas pagalmā valdīja liela rosība – no tuviem un tāliem ciemiem sveikt Balvu Mūzikas skolas kolektīvu 60 gadu pastāvēšanas jubilejā ieradās skolas bijušie audzēkņi, viņu vecāki, bijušie skolotāji, kaimiņnovadu mūzikas skolu pārstāvji, kā arī augstie viesi no Latvijas Nacionālā Kultūras centra, Balvu novada pašvaldības un Izglītības nodaļas.

1959.gadā Balvu Mūzikas skola vēra savas durvis pirmajiem 25 audzēkņiem. Tajā laikā skolai vēl nebija savas mājas, instrumentu klāsts arī neizcēlās ar īpašu bagātību un daudzveidību, bet bija trīs skolotāji – pianiste Ērika Barkāne, trompetists Staņislavs Kravalis un skolas pirmais direktors Ilmārs Sležis, kuru entuziasms un vēlme iepotēt bērnos “mūzikas vīrusu” atsvēra visus trūkumus. Sākusi ar trīs nodaļām – klavieru, akordeona un trompetes klasēm un, kā jau minēts, 25 audzēkņu pulciņu, Balvu Mūzikas skola šodien lepojas ar 237 audzēkņu kolektīvu, kuri bez minētajiem instrumentiem mācās spēlēt vijoli, flautu, saksofonu, klarneti, eifoniju, trombonu, tubu, kā arī apgūst sitaminstrumentu spēli un vokālās prasmes.

60 gados skolu beiguši 1110 audzēkņi, no kuriem 128 turpinājuši mūzikas izglītību Latvijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Krievijā, Norvēģijā, Anglijā.

Kā jau tādā nozīmīgā brīdī pienākas, neizpalika apsveikumi un dāvanas, atzinības un pateicības skolas pedagogiem.

Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis Andis Groza skolas direktoram Egonam Salmanim pasniedza Nacionālā kultūras centra Goda rakstu par ilggadēju, nozīmīgu ieguldījumu topošo mūziķu izglītošanā. LNKC Atzinības rakstus saņēma ilggadējā klavierspēles skolotāja, metodiskās komisijas vadītāja Lija Ivanova, pūšaminstrumentu spēles skolotājs un metodiskās komisijas vadītājs Jānis Budevičs, vijoļspēles skolotāja un metodiskās komisijas vadītāja Zoja Zaharova, IP Kora klase metodiskās komisijas vadītāja un vokālās mākslas pedagogs Linda Vītola, neaizstājamais skolas koncertmeistars Viktors Bormanis un skolotāja, direktora vietniece mācību darbā Rita Kočerova.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs pasniedza Balvu novada Domes Pateicības rakstus mūzikas teorijas priekšmetu skolotājam un metodiskās komisijas vadītājam Ģirtam Ripam, klavierspēles skolotājai Evijai Seņkovai, koka pūšaminstrumentu spēles skolotājam Arnim Grapam, klavierspēles skolotājai Jevgenijai Strazdai, akordeona spēles skolotājai un metodiskās komisijas vadītājai Irēnai Šņitkinai.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva pasniedza Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Pateicības rakstus mūzikas skolas pedagogiem Jeļenai Agafonovai (klavierspēle), Lienei Akmeņkalnei (klavierspēle, kora klase), Ritai Salmanei (klavierspēle), Intai Sležai (akordeona spēle), Vladimiram Bondarenko (flautas spēle), Velgai Smoļakai (mūzikas teorijas priekšmeti), Daigai, Elksnītei (klavierspēle), Laurim Ikstenam (pūšaminstrumentu spēle), Ritai Smuškai (mūzikas teorijas priekšmeti) un Baibai Ozoliņai-Maltavniecei (kora klase, klavierspēle) un skolas bibliotekārei Ritai Lipānei.

Starp sveicējiem bija prāvests Mārtiņš Klušs, mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, Tēvs Sergijs, Latvijas mūzikas un mākslas skolu Direktoru padomes priekšsēdētājs, Pāvula Jurjāna Rīgas mūzikas skolas direktors Viesturs Mežgailis, pārstāvji no mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Ludzas mūzikas pamatskola, Kārsavas, Viļakas, Baltinavas mūzikas skolas, Gulbenes mūzikas skolas, pārstāvji no novada izglītības un kultūras iestādēm, kā arī jauktā kora „Mirklis” koristes un citi sveicēji.

Un tomēr skolotāju dvēseles stīgas visvairāk aizkustināja skolas bijušo audzēkņu priekšnesumi, stiprinot pārliecību, ka neviena aizvadītā diena šo 60 gadu garumā nav bijusi lieka. Nav bijušas veltīgas ilgās vakara nodarbības, darbs brīvajās dienās. Katru darba mirkli, katru negulētu nakti atsver prieks par tava audzēkņa radīto mūzikas brīnumu, kad apzinies, ka ieguldītais darbs turpinās jaunajos talantīgajos atskaņotājmāksliniekos, skolotājos, pašdarbības kolektīvu vadītājos un vienkārši mūzikas mīļotājos – izglītotos, dzīvesgudros, gaišos cilvēkos.

„Lai mēs būtu vienoti tajā, ka mēs ticam mūzikas fenomenam un ka mēs šo fenomenu izmantojam kā pašu ietekmīgāko instrumentu viena cilvēkbērna ceļā uz labu cilvēku”, - tā svinīgā pasākuma noslēgumā teica Egons Salmanis.

Informāciju sagatavoja:
Rita Kočerova, Balvu Mūzikas skolas direktora vietniece

©2023 LMIIA

Search