Statūti

Statūti

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Daugavpilī, 2008 gada 14.janvārī
ar Nr. 40008029150

Valsts notārs
L.Beļkēvičs
(paraksts)

zīmogs
Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrs
Daugavpils reģionālā nodaļa

Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Daugavpilī, 2010 gada 24.martā
ar Nr. 40008029150

Valsts notāre
R.Zelmene
(paraksts)

LATVIJAS MŪZIKAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ASOCIĀCIJA

Statūti

I  Vispārīgie noteikumi

1.1. Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (LMIIA, turpmāk tekstā - Asociācija) ir Latvijas Republikas mūzikas izglītības iestāžu atklāta sabiedriska organizācija – biedrība, kas izveidota, lai veicinātu valsts, pašvaldību un sabiedrības atbalstu mūzikas izglītībai.
1.2. Asociācijas pamatmērķis ir Latvijas mūzikas izglītības sistēmas un tradīciju saglabāšana, to pilnveidošana.
1.3. Asociācijas pamatuzdevumi ir :
1.3.1. apvienot kopējā darbībā mūzikas izglītības iestādes;
1.3.2. aizstāvēt mūzikas izglītības iestāžu intereses un vajadzības;
1.3.3. izstrādāt un ierosināt likumu un citu normatīvo aktu projektus;
1.3.4. izstrādāt rekomendācijas mācību procesa vadības, izglītības programmu un mācību satura un kvalitātes pilnveidei;
1.3.5. veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar Eiropas Mūzikas skolu asociāciju (EMU) un citām sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
1.3.6. veicināt mecenātisma attīstību mūzikas izglītības atbalstīšanai;
1.3.7.atbilstoši savai kompetencei sniegt Asociācijas biedriem konsultatīvu un cita veida palīdzību un aizstāvēt viņu tiesības;
1.4. Asociācijas darbība aptver visu Latviju.
1.5. Asociācijai ir zīmogs ar tās nosaukumu valsts valodā. Tai var būt sava simbolika un atribūtika, kuru apstiprina kopsapulce.

II  Asociācijas biedri

2.1.Par Asociācijas biedriem var būt juridiskas personas – Latvijas mūzikas izglītības iestādes, neatkarīgi no izglītības iestāžu pakļautības un tajās realizēto izglītības programmu līmeņa, kuras atzīst Asociācijas statūtus un pamatuzdevumus, ievēro Asociācijas lēmumus un veicina tās mērķu sasniegšanu.
2.2. Asociācijā biedrus uzņem ar kopsapulces vai Domes lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes lēmumu un rakstisku iesniegumu.
2.3.Izglītības iestādes Asociācijā pārstāv izglītības iestādes izvirzīts pārstāvis.
2.4. Asociācijai var būt Goda biedri.
2.4.1. Par Asociācijas Goda biedriem var tikt uzņemtas personas, kuras devušas vērā ņemamu ieguldījumu Latvijas mūzikas izglītībā, aktīvi atbalstījušas Asociācijas rīkotos pasākumus.
2.4.2. Goda biedru kandidātus var izvirzīt jebkurš Asociācijas biedrs. Goda biedrus apstiprina kopsapulce ar balsu vairākumu.
2.5. Asociācijas biedra pienākumi ir:
2.5.1. ievērot Asociācijas statūtus un vadošo institūciju lēmumus. (Asociācijas biedrs var nepiedalīties lēmumu izpildē, ja tie ir pret viņa uzskatiem, bet viņam nav tiesību darboties pret tiem);
2.5.2. aktīvi līdzdarboties Asociācijas mērķu īstenošanā;
2.5.3. regulāri maksāt Asociācijas noteikto biedra naudu.
2.6. Asociācijas biedra (pārstāvja) tiesības ir:
2.6.1. piedalīties visu Asociācijas institūciju sanāksmēs un sēdēs;
2.6.2. iepazīties ar visiem Asociācijas institūciju lēmumiem un saņemt informāciju par tās darbību;
2.6.3. iesniegt Asociācijas institūcijām priekšlikumus un ierosinājumus par tās darbību;
2.6.4. brīvi izstāties no Asociācijas, iesniedzot kopsapulcei vai Domei izglītības iestādes lēmumu un rakstisku iesniegumu par izstāšanos.
2.7. Asociācijas biedru var izslēgt ar kopsapulces vai Domes lēmumu, ja tas:
2.7.1. ar savu darbību kaitē Asociācijas mērķiem;
2.7.2. vienu gadu vai ilgāk nav maksājis biedra naudu;
2.7.3. kā izglītības iestāde tiek likvidēts.
2.8. Jautājumu par biedra izslēgšanu kopsapulce vai Dome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis kopsapulces vai Domes lēmuma pieņemšanai. Kopsapulcei vai Domei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

III  Asociācijas vadība

3.1. Asociācijas pārvaldes institūcija ir kopsapulce. Izpildinstitūcija – Asociācijas Dome (turpmāk tekstā – Dome) un kontrolinstitūcija – revīzijas komisija.
3.2. Kopsapulcē ievēlētās Domes un revīzijas komisijas pilnvaru laiks ir divi gadi.
3.3. Kopsapulce ir augstākais Asociācijas lēmējorgāns. Kopsapulce ir tiesīga:
3.3.1. apstiprināt Asociācijas statūtus un izdarīt tajos grozījumus;
3.3.2. ievēlēt Domi un revīzijas komisiju, noklausīties pārskatus par Asociācijas darbību;
3.3.3. noteikt iestāšanās un biedra maksas apmērus;
3.3.4. noteikt Asociācijas darbības pamatvirzienus;
3.3.5. pieņemt lēmumu par Asociācijas reorganizāciju vai likvidāciju;
3.3.6. uzņemt Asociācijā biedrus un Goda biedrus.
3.4. Kopsapulces ne retāk kā reizi gadā sasauc Dome, rakstiski informējot Asociācijas biedrus ne vēlāk kā 14 dienas pirms kopsapulces. Ārkārtas kopsapulces var tikt sasaukta  pēc Domes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Dome sasauc sapulci nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās). Ja Dome nesasauc kopsapulci pēc biedru pieteikuma saņemšanas, biedri, kuri prasa kopsapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt kopsapulci, ievērojot noteikto kopsapulces sasaukšanas kārtību.
3.5. Kopsapulce uzskatāma par lemttiesīgu, ja tajā piedalās vairāk kā puse Asociācijas biedru. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
3.6. Kopsapulces darbu vada Asociācijas priekšsēdētājs un kopsapulces ievēlēts prezidijs.
3.7. Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmumi par statūtu grozījumiem, Asociācijas reorganizāciju vai darbības izbeigšanu un turpināšanu tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
3.8. Balsošana kopsapulcē ir atklāta, ja kopsapulce nav nolēmusi par atsevišķu jautājumu balsot aizklāti. Aizklātās vēlēšanās kopsapulce ievēl un atsauc Domes un revīzijas komisijas locekļus.
3.9. Kopsapulces darbu un pieņemtos lēmumus protokolē kopsapulces ievēlēts sekretariāts.
3.10. Domes skaitliskais sastāvs – 9 biedri.
3.10.1. Domes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Asociāciju atsevišķi.
3.10.2. Ja pilnvaru laikā kāds domnieks pārtrauc darbību Domē, viņa vietu ieņem nākošais pretendents ar lielāko balsu skaitu no pārvēlēšanu kopsapulcē izvirzītajiem kandidātiem.
3.11. Dome kopsapulču starplaikā:
3.11.1. vada Asociācijas darbu statūtu un kopsapulces lēmumu ietvaros,
3.11.2. nosaka taktiku Asociācijas mērķu sasniegšanai,
3.11.3. apstiprina Asociācijas budžetu un nosaka algoto darbinieku štatus,
3.11.4. aizklātā balsošanā ievēl Asociācijas priekšsēdētāju no sava sastāva un pēc priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina divus priekšsēdētāja vietniekus. Priekšsēdētāja un vietnieku pilnvaru laiks ir divi gadi.
3.12. Domes sēdes izziņo un sasauc Asociācijas priekšsēdētājs ne mazāk kā 9 reizes gadā. Domes sēdes vada Asociācijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Domes sēdes ir atklātas un tajās bez balss tiesībām var piedalīties jebkurš Asociācijas biedrs.
3.13. Dome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no tās sastāva.
3.14. Dome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Domes sēdes gaita un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti.
3.15. Asociācijas priekšsēdētājs:
3.15.1. darbojas Asociācijas vārdā bez īpaša pilnvarojuma un risina visus jautājumus, kas izriet no tās darbības mērķiem un nav pretrunā ar tās statūtiem;
3.15.2. rīkojas ar Asociācijas mantu un finanšu līdzekļiem, pārstāv to attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām Latvijas Republikā un ārvalstīs, slēdz līgumus un veic citus darījumus, kā arī izdod pilnvaras šādu darījumu veikšanai;
3.15.3. atskaitās par savu darbību kopsapulcei.
3.16. Revīzijas komisijas skaitlisko sastāvu nosaka kopsapulce.
3.17. Revīzijas komisija:
3.17.1. atklātā balsošanā no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju un vienojas par darbības reglamentu un lēmumu pieņemšanas kārtību;
3.17.2. kontrolē Asociācijas institūciju darbības atbilstību statūtiem;
3.17.3. ne retāk kā reizi gadā pārbauda Asociācijas saimniecisko un finansiālo darbību un veic grāmatvedības revīziju; par savu darbību atskaitās kopsapulcei.

IV  Īpašums un finansiālā darbība

4.1. Asociācijai var piederēt kustamā un nekustamā manta, kas nepieciešama tās mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei.
4.2. Asociācijas finansiālos līdzekļus un īpašumu var veidot :
4.2.1. iestāšanās un biedru maksa;
4.2.2. ieņēmumi no izdevējdarbības un citas ar likumu atļautās uzņēmējdarbības;
4.2.3. ieņēmumi no semināriem, meistarklasēm, priekšlasījumiem un citiem sarīkojumiem;
4.2.4. ziedojumi, dāvinājumi un novēlējumi. Mērķziedojumi tiek izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
4.2.5. aizņēmumi;
4.2.6. citi normatīvajos aktos atļautie ieņēmumi.
4.3. Asociācijas līdzekļi tiek izlietoti Asociācijas mērķu sasniegšanai un tās uzdevumu izpildei. Pārskata periodā Asociācijas priekšsēdētājs sniedz atskaiti par tās finansiālo darbību, kuru apstiprina kopsapulce. Pārskats ir pieejams visiem Asociācijas biedriem, valsts un pašvaldību iestādēm.

V  Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas reorganizācija un likvidācija

5.1.Lēmumu par Asociācijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem kopsapulce.
5.2. Asociācijas likvidācijas gadījumā tās līdzekļi saskaņā ar kopsapulces lēmumu izlietojami atbilstoši Asociācijas darbības mērķiem.

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas
Domes priekšsēdētājs                              / Aivars Broks /

Statūtu izmaiņas apstiprinātas kopsapulcē Rīgā, 2009.gada 2.decembrī.

©2024 LMIIA

Search