LMIIA vēsture

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (LMIIA) 1997 – 2007

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Kas ir LMIIA

LMIIA ir Latvijas Republikas mūzikas izglītības iestāžu atklāta sabiedriska organizācija – biedrība, kas izveidota, lai veicinātu valsts, pašvaldību un sabiedrības atbalstu mūzikas izglītībai. Asociācijas pamatmērķis ir Latvijas mūzikas izglītības sistēmas un tradīciju saglabāšana, to pilnveidošana. Asociācijas uzdevumi ir – apvienot kopējā darbībā mūzikas izglītības iestādes; aizstāvēt mūzikas izglītības iestāžu intereses un vajadzības; izstrādāt un ierosināt likumu un citu normatīvo aktu projektus; izstrādāt rekomendācijas mācību procesa vadības, izglītības programmu un mācību satura un kvalitātes pilnveidei; veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar Eiropas Mūzikas skolu apvienību (EMU) un citām sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs; veicināt mecenātisma attīstību mūzikas izglītības atbalstīšanai; sniegt asociācijas biedriem konsultatīvu un cita veida palīdzību un aizstāvēt viņu tiesības.

Vēsture

Asociācija tika izveidota 1997.gadā kā mūzikas skolu un vidusskolu direktoru apzināts nepieciešamais instruments cīņā par mūzikas izglītības iestāžu pastāvēšanu un attīstību. Dibināšanas sapulce notika Ogres mūzikas skolā 1997.gada 26.martā. Par asociācijas pirmo priekšsēdētāju tika ievēlēts Jelgavas mūzikas vidusskolas direktors Jānis Keičs. 1999.gada 28.augustā Jāni Keiču nomainīja J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas direktors Roberts Liepiņš. No 1997.gada līdz 2004.gadam asociācijas nosaukums bija Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu vadītāju asociācija (LMIIVA); tā bija fizisko personu organizācija. 2003.gadā asociācija tika uzņemta Eiropas Mūzikas skolu apvienībā (EMU). Atbilstoši EMU nosacījumiem, kā arī saskaņā ar faktiskajiem asociācijas mērķiem un uzdevumiem, 2004.gadā notika asociācijas reorganizācijas sapulce, kā rezultātā asociācija pārtapa par juridisko personu organizāciju ar nosaukumu Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (LMIIA). 2007.gada 20.novembrī Robertu Liepiņu priekšsēdētāja amatā nomainīja Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks.

Galvenais padarītais

Asociācija praktiski sekmēja Latvijas izglītības sistēmas (mūzikas skola – mūzikas vidusskola – mūzikas augstskola) saglabāšanu un turpmāko attīstību.

 1. Lai saglabātu mūzikas skolas kā tādas un nodalītu tās ar likumu no interešu izglītības sfēras, kurā bez mūzikas skolām atradās arī visāda veida pulciņi (deju, adīšanas, foto utml.), tika strādāts pie „Mākslu pamatizglītības likuma”. Kad kļuva skaidrs, ka likums netiks pieņemts, tad tika aktīvi strādāts pie izmaiņām jau esošajā Izglītības likumā. Rezultātā tika panāktas tik svarīgās izmaiņas likumā, kurā mūzikas skolas jau juridiski ir nostiprinātas kā profesionālās ievirzes izglītības mācību iestādes.
 2. Asociācija piedalījās mūzikas skolu paraugnolikuma izstrādē, kā arī sevišķi aktuālajā skolu mācību plānu (izglītības programmu) un to finanšu nodrošinājuma jautājumā. Rezultātā tika atrasts kompromiss gan mācību plānu, gan finanšu (koeficients uz vienu audzēkni) jautājumā.
 3. Asociācija aktīvi iesaistījās mūzikas vidusskolu izglītības programmu izveides darbā, ko vadīja Valsts kultūrizglītības centrs (VKC). Rezultātā asociācijai gan neizdevās pārliecināt VKC darbiniekus par VKC izstrādāto izglītības programmu paraugu vājajām vietām, taču šis ilgstošais LMIIVA un VKC sa(pret)darbības process beidzās ar VKC daļu no darbiniekiem nomaiņu, kas pozitīvi ietekmēja turpmāko LMIIVA un VKC sadarbību.
 4. Asociācija mēģināja ietekmēt Valsts Kultūrkapitāla fonda politiku attiecībā gan pret kamermūzikas projektu realizēšanu Latvijā, gan kultūrizglītības projektu vienotu virzību. Diemžēl, šie priekšlikumi netika atbalstīti.
 5. Asociācija piedalījās Profesionālās izglītības pedagoģiskās pilnveides programmu izstrādē. Šis darbs nevainagojās savlaicīgi ar panākumiem sakarā ar izmaiņām likumdošanā – precīzāk, jaunu birokrātisku noteikumu pieņemšanu attiecībā uz šāda veida programmām.

Daži fakti

1997.gada 26.marts
Ogres mūzikas skolā tiek nodibināta LMIIVA kā fizisko personu asociācija; par tās priekšsēdētaju ievēlēts Jelgavas mūzikas vidusskolas direktors Jānis Keičs

1999.gada februārī
darbs pie grozījumiem „Profesionālās izglītības likumā”

1999.gada 28. augusts
Par asociācijas priekšsēdētāju kļūst J.Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktors Roberts Liepiņš

1999.gadā
tiek strādāts pie ”Mākslu pamatizglītības likuma” projekta; gala rezultātā netiek tomēr valdības atbalstīts

2000.gada 11. oktobrī
vēstule Izglītības un zinātnes ministram Kārlim Greiškalnam, Kultūras ministrei Kārinai Pētersonei, Valsts kultūrizglītības centra direktoram Jānim Porietim

 • par mūzikas un mākslas skolu juridisko aizsardzību – „izņemšanu” no Izglītības likuma interešu izglītības sadaļas (de facto pastāvēšanu apliecināt ar de jure bāzi),
 • par Mākslu pamatizglītības likuma steidzamu izstrādi,
 • sadarbības kārtību starp valsti un pašvaldībām mākslu pamatizglītības iestāžu darbības jautājumos,
 • mākslu pamatizglītības iestādes paraugnolikuma izstrādi.

2000.gada novembrī
piedalīšanās Ministru kabineta noteikumu „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” izstrādē

2001.gada 16.oktobrī
vēstule Valsts Kultūrizglītības centra direktoram Jānim Porietim par ierosinājumiem attiecībā uz VKC izstrādātajiem Profesionālās pamatizglītības programmu paraugiem

2002.gada 11.februārī
vēstule LR Kultūras ministrei K. Pētersonei

 • par lūgumu iekļaut mērķprogrammas Kamermūzika ekspertu komisijā – Kamermūzikas Padomē – LMMIVA Domes pārstāvi;
 • par priekšlikumu Ministru kabinetā veikt izmaiņas KKF likuma 8. pantā, papildinot KKF nozaru padomes vēl ar vienu – Kultūrizglītības padomi.

2002.gada 12.aprīlī
piedalīšanās Baltijas pilsētu savienības kultūras komisijas 6.darba sesijā Rīgā, kur notiek pirmā iepazīšanās ar EMU prezidija locekli Timo Veijola (Somija), referātu par Latvijas mūzikas izglītību un LMMIVA nolasa A.Broks

2002.gadā maijā
pirmā vizīte EMU XXVII Ģenerālajā asamblejā Bernē (Šveice); iepazīšanās referātu par Latviju un tās mūzikas izglītību nolasa A.Broks

2003.gada septembrī
iestāšanās EMU, iestāšanās referātu XXVIII Ģenerālajā asamblejā Barselonā (Spānija) nolasa Roberts Liepiņš, piedalās Aivars Broks

2004.gada 3.novembrī
atbilstoši EMU prasībām un saskaņā ar faktiskajiem asociācijas mērķiem un uzdevumiem notiek LMMIVA kā direktoru asociācijas reorganizācija par LMIIA kā skolu – juridisko personu – asociāciju

2004.gadā
darbs pie Profesionālās pilnveides izglītības paraugprogrammas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības pedagoga sertifikāta ieguvei

2004.gada rudenī
dalība EMU XXIX Ģenerālajā asamblejā Malmö (Zviedrija), delegāti – Roberts Liepiņš un Aivars Broks

2005.gada pavasarī
dalība EMU XXX Ģenerālajā asamblejā Prato (Itālija), delegāti – Imants Kalniņš un Aivars Broks

2006.gada ziemā
dalība EMU XXXI Ģenerālajā asamblejā Kuopio (Somija), delegāti – Dace Štrodaha un Aivars Broks

2007.gadā
dalība EMU XXXII Ģenerālajā asamblejā Ungārijā, delegāts – Dace Štrodaha;
dalība EMU seminārā Prato (Itālija) „Asociācijas menedžments 2007”, dalībnieks – Dace Štrodaha

©2024 LMIIA

Search