Domes ziņas

LMIIA Atskaites kopsapulce

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

 2016. gada 26. februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (turpmāk – LMIIA) Atskaites kopsapulce. Darba kārtībā LMIIA Domes priekšsēdētāja Aivara Broka atskaite par asociācijas darbu gada garumā, Revīzijas komisijas ziņojums, debates par Domes priekšsēdētāja atskaiti un revīzijas komisijas ziņojumu, atskaites un ziņojuma apstiprināšana. Tika pārrunātas dažādas aktuālas mūzikas skolu problēmas un pieņemts lēmums.

Par audzēkņu skaita noteikšanu mūzikas skolās - LMIIA atbalsta valsts finansējumu 24000 audzēkņiem turpmākajiem 3 gadiem. Ja ir nepieciešams lielāks audzēkņu skaits kādā no pašvaldībām, tad to finansē attiecīga pašvaldība. Tālākais audzēkņu skaita risinājums būs saistīts gan ar objektīviem procesiem (dzimstība, migrācija), gan tālāku analīzi saistībā ar nepieciešamajām specialitātēm, gan reģionu attīstības stāvokli. Nākotnes vīzija – ja valstij ir vajadzīga kvalitatīva izglītība, kultūras profesionāļi, radošas personības, augstas kvalitātes kultūrvide, amatieru kolektīvu attīstība, tad audzēkņu skaits (procentuāli pret visu iedzīvotāju skaitu) ir jākāpina.

Kopsapulcē apspriedām skolu kvalitātes kritēriju izvirzīšanu, runājām par profesionālās ievirzes programmu koeficentiem (programmās 20V un 30V). Turpinājām izteikt kritiku profesionālās ievirzes 10V programmai, jo ar tik mazu stundu skaitu šo programmu var klasificēt kā interešu izglītības programmu. Joprojām neapmierina pedagogu kvalitātes pakāpju sistēma un pedagogu vērtēšanas kārtība mūzikas skolās. Protams, līdz šim tā kalpo kā iespēja piešķirt piemaksu par pedagoga darbu.

Iepriekšējā gadā esam daudz apsprieduši jauno pedagogu darba samaksas kārtību. Vajadzēja ātri apkopot informāciju, cik un kādi pedagogi skolām trūks. Jāatzīst, ka pārāk daudz šajā jautājumā ir nezināmā. Direktorus tāpat kā skolotājus sarūgtina zemais pedagoģiskā darba atalgojums mūzikas skolās, tādēļ grūti piesaistīt jaunos speciālistus darbam skolā. Risinājums varētu būt - atjaunot mūzikas vidusskolām pedagoģisko programmu ar pedagoģiskās kvalifikācijas piešķiršanas realizēšanu.

Par reģionālo centru darbību, kuriem jāveic metodiskais darbs ar skolām. Liela loma ir jāiedala reģionālajiem metodiskajiem centriem, kuri pārzina situāciju un var iesniegt savus priekšlikumus reģionu audzēkņu skaita ziņā.

Kopsapulcē diskutējām par vēstuļu rakstīšanas lietderību, par pārāk garo ceļu „varas gaiteņos”, bet tomēr kopsapulcē tika atbalstīts A.Broka priekšlikums - turpināt rakstīt vēstules un izklāstīt problēmas, kas satrauc Latvijas mūzikas skolas. Tika nolemts - vēstules nosūtīt Latvijas Valsts prezidentam R.Vējonim, Ministru prezidentam M.Kučinskim, Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai, Kultūras ministrei D.Melbārdei, Izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim, Latvijas Nacionālajam kultūras centram.

Tika pieņemts LMIIA kopsapulces lēmums:

  • turpināt darbu pie MK Noteikumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programma” grozījumu ieviešanas, panākot mūzikas un mākslas skolu akreditēto izglītības programmu reālo koeficientu iestrādi dokumentā; virzīties uz šo programmu finansējuma nodrošināšanu;
  • attīstīt sadarbību ar IZM, LIZDA, citām ar izglītību saistītām struktūrām izglītības, darba samaksas, citos pedagoģiskā darba jautājumos mūsu izglītības un skolu kontekstā;
  • organizēt 2016. gada rudenī asociācijas locekļu pieredzes apmaiņas braucienu uz Ungāriju;
  • iesniegt VKKF LMIIA kandidatūru mūzikas nozares ekspertam;
  • atkārtoti iesniegt vēstuli KM un LMB (Lielā mūzikas balva) padomei par nominācijas Labākais mūzikas pedagogs iekļaušanu LMB; iesaistīties visos iespējamos VKKF projektos (arī saistībā ar LMIIA metodiskā izdevuma „Partitas” izdošanu);
  • asociācijas biedriem aktīvāk piedalīties asociācijas kopīgajā darbā asociācijas mērķu un uzdevumu efektīva un kvalitatīva darba nodrošināšanas nolūkā (darbs ar projektiem, mūzikas un mākslas izglītības popularizēšana, akreditācijas pilnveide, sabiedrības audzināšana) – šajā nolūkā LMIIA Domei izveidot LMIIA tematiskās sekcijas darba pilnveidošanai.

2016.gadā asociācijā iestājās Priekules Mūzikas un mākslas skola, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola un Gulbenes Mūzikas skola. Apsveicam!

 

Mūzikas skolu darbs ir saistīts ar nepārtrauktu problēmu risināšanu, grūtību pārvarēšanu, sevis apliecināšanu. Ļoti liela nozīme ir skolu labai sadarbībai ar pašvaldību, tās finansiālam atbalstam. Lai mums veicas realizēt mūsu ieceres! 

Informāciju sagatavoja: 
Ligita Zemniece

©2023 LMIIA

Search