Яндекс.Метрика

NOTIKUMI SKOLĀS - Skanēt līdzi zvaigznēm???? Mazu brīdi pirms???? Nošu raksta raksti????

16.01.2016. / Bauskas Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska

Skanēt līdzi zvaigznēm???? Mazu brīdi pirms???? Nošu raksta raksti????

  Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs aktīvi strādā ne tikai, lai nodrošinātu daudzveidīgo mūzikas programmu apguvi atbilstoši prasībām, bet arī lai sagatavotu un iesaistītu audzēkņus aktīvā koncertdarbībā. Lielākais mūsu darba novērtējums ir klausītāju aplausi un uzslavas un pateicības vārdi par mūsu sniegumu.

   18. novembrī svinīga un pacilāta gaisotne valdīja Bauskas Kultūras centrā, jo mums- koncerta klausītājiem bija iespēja izbaudīt lielisku mūsu valsts prezidenta dāvanu- orķestra Sinfonietta Rīga koncertu. Profesionālo mūziķu sniegums aizrāva ar sajūsmināja klausītājus ar izcilu skaņas kvalitāti un niansētu, muzikāli daudzveidīgu sniegumu. Bijām īpaši gandarīti par iespēju mūsu skolas audzēknei – jaunajai vijolniecei Ancei Ūdrei uzstāties pirms profesionālo mākslinieku koncerta. Tā bija ļoti atbildīga uzstāšanās gan mazajai māksliniecei, gan pārbaudījums viņas skolotājai Aivai Avotiņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai.

   Patriotisma un dzimtenes mīlestības caurvīts- tāds bija mūsu skolas skanošais veltījums- koncerts Latvijai dzimšanas dienā „Audiet mani karogā sarkanbaltisarkanā”. Daudzveidīga programma, dažādi izpildītāju sastāvi un emocionālā noskaņa dominēja klausītāju piepildītajā skolas zālē. Ar īpašu akcentu un noskaņu izskanēja pēdējais koncerta priekšnesums „Karoga dziesma” kora grupas meiteņu un skolotājas Ievas Ūdres izpildījumā.

   Ar lielu degsmi un aizrautību vecāko klašu audzēkņi piedalījās akcijā par precīzāko, rokrakstā rakstīto mūsu valsts himnas nošu tekstu. Mūzikas literatūras stundās ietvaros tika organizēta „Himnas stunda”, kurā audzēkņiem tika sniegta plaša informācija par mūsu valsts „galveno” dziesmu- Latvijas simbolu. Tika izzināta Baumaņu Kārļa biogrāfija un daiļrade, audzēkņi tika iepazīstināti ar dziesmas „Dievs, svētī Latviju” vēsturiskajiem līkločiem. Visiem tika dota iespēja veidot Latvijas himnas nošu rakstu, papildinot to ar karoga motīvu, kas sasaucās ar mūsu koncerta tematiku. Visgrūtākais darbs bija vērtētājiem, jo bija ļoti grūti izvēlēties pašus labākos no labākajiem. Precīzais nošu raksts, himnas teksta precizitāte un mākslinieciskais noformējums pārsteidza un iepriecināja ne tikai vērtētājus, bet arī visus koncerta apmeklētājus, audzēkņus un vecākus.

   Konkursa uzvarētāji saņēma saldu balvu un sertifikātu, kurš apliecina augstākā vērtējuma iegūšanu mūzikas literatūrā.

   22. novembrī liela daļa no Bauskas Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem devās pie saviem draugiem Biržu Mūzikas un mākslas skolā Lietuvā. Skola nes slavena lietuviešu komponista Vlada Jakubena vārdu. Mums tika sarūpēta lieliska dāvana- iespēja koncertēt Biržu pilī. Esam gandarīti mūsu audzēkņu sniegumu, jo daudziem tā bija pirmā „koncertturneja” ārpus mūsu valsts. Koncerta programma tika veidota tā, lai mēs spētu parādīt saviem draugiem- Lietuvas jaunajiem mūziķiem cik esam daudzveidīgi, interpretējot skaņdarbus. Koncerts ir Bauskas un Biržu mūzikas skolu radošās sadarbības turpinājums. Iepriekšējā gadā pie mums ar saviem audzēkņiem ciemojās Biržu mūzikas skolas akordeona spēles skolotājs Vitauts Kavaļausks. Gribas palepoties ar faktu, ka Vitauts ir Bauskas Mūzikas skolas absolvents, akordeona spēli apguvis pie pedagoga Jāņa Estas.

   Paralēli intensīvu kontrolstundu un eksāmenu laikam, Bauskas Mūzikas skolā notiek gatavošanās Audzēkņu un pedagogu koncertam „Šim vakaram spožākās zvaigznes”.

   Koncerta programma bija daudzveidīga, parādījām dažādu programmu audzēkņu sniegumu. Lielākais gandarījums bija klausītāju pārpildītā zālē un viņu neviltotie aplausi un pat bravo saucieni mūsu virtuozākajiem jaunajiem mūziķiem. Koncertēja arī mūsu skolas pedagogi.

   Pirms koncerta mūsu kolektīvs tika iepazīstināts ar skolu, tās tradīcijām un īstenotajām programmā, kā arī tika pārrunātas profesionālās ievirzes izglītība sistēmas pilnveides iespējas un audzēkņu mākslinieciskās izaugsmes iespēju attīstības virzieni. Mājinieki bija sarūpējuši iespēju apmeklēt Biržu pili, vērot interesanto interaktīvo ekspozīciju.

   Pēc koncerta audzēkņi atzina, ka atbildība ir bijusi ļoti liela, jo pārstāvējām ne tikai Bauskas Mūzikas skolu, bet arī Latviju. Pasākuma noslēgumā saņēmām Biržu Mūzikas un mākslas skolas vadības uzaicinājumu 2016. gada maijā piedalīties starptautiskajā pianistu konkursā, savukārt Lietuvas jaunie mūziķi apsolīja sniegt koncertu Bauskā 2016.gadā.

   Esam gandarīti par iespēju turpināt radošo sadarbību, jo šāda veida radošās aktivitātes un kopīgie projekti veicina audzēkņu māksliniecisko izaugsmi un dod gandarījumu un iedvesmu pedagogiem.